Bazan Solutions dịch vụ thiết kế web chuẩn seo

Cách tạo Mô tả Meta hoàn hảo cho SEO

Mo ta meta la ban xem truoc van ban ngan duoc hien thi cho moi ket qua tim kiem tom tat noi dung cua trang 


Cac cong cu tim kiem hien thi mo ta meta khi no lien quan cao den nhung gi nguoi dung dang tim kiem neu khong ho co the chon van ban tu trang va tao mo ta dong 


Mac du cac mo ta meta khong co anh huong truc tiep den thu hang nhung chung van la mot yeu to rat quan trong cua SEO tren trang 


Trong bai dang nay ban se tim hieu mo ta meta la gi cach viet mo ta meta tot co vi du va tai sao chung van quan trong doi voi SEO 


Mo ta meta la gi 

Mo ta meta la mot the HTML dac biet duoc dat tren phan dau cua trang web trong nhu the nay


meta name Mo ta ve noi dung noi dung cua tro choi Day la tom tat trang thuong dai mot vai cau va co the duoc hien thi trong doan tim kiem cua trang trong ket qua tim kiem 


Truy cap bat ky trang nao ban muon nhap chuot phai vao bat ky dau tren trang va chon XEM NGUON de xem noi dung html cua trang 


Khoa hoc SEO hoan chinh

Tim kiem ten meta mo ta canh gioi va ban se thay mot cai gi do nhu the nay


The mo ta Meta

The mo ta Meta

Van ban xuat hien trong noi dung Day la mo ta tuy chinh cua trang 


Doi voi moi va moi muc nhap duoc hien thi trong ket qua tim kiem Google se tao mot doan ma dua tren cac dieu sau


Tieu de cua trang

URL cua trang

Mo ta meta duoc cung cap boi nguoi dung trong phan dau cua trang hoac mo ta meta dong duoc tao boi thuat toan cong cu tim kiem 

Cac lien ket khac den cung mot trang web chung duoc goi la lien ket trang web 

Nhin vao vi du duoi day


Doan ket qua tim kiem cua Google

Doan ket qua tim kiem cua Google

Trong truong hop nay Google da quyet dinh su dung mo ta meta duoc cung cap bang cai dat Meta Mo ta cua Genesis Framework nhung nhu chung ta se thay trong cac vi du ben duoi dieu nay khong phai luc nao cung dung 


Tuy thuoc vao truy van cua nguoi dung Google co the quyet dinh su dung mo ta meta dong duoc tao tu noi dung duoc tim thay tren trang de lam cho no phu hop hon 


Luu y trong doan trich tren rang cac tu huong dan Tu lam seo huong dan duoc in dam vi chung khop chinh xac voi truy van tim kiem 


Day la cach no trong nhu the nao trong phan phu tro cua WordPress 


Truong mo ta Meta trong WordPress Genesis Framework 

Truong mo ta Meta trong WordPress Genesis Framework 

Mot mo ta meta nen dai bao nhieu 


Do dai mo ta meta nen vao khoang 160 ky tu Theo Nguyen tac cua Google mo ta meta co the la mot hoac hai hoac tham chi la mot doan ngan 


Lam cach nao de thay doi mo ta meta 


Dieu nay phu thuoc vao nen tang ban dang su dung Neu ban dang su dung WordPress ban co the su dung khung duoc toi uu hoa SEO nhu khung Genesis duoc hien thi trong vi du o tren cung cap mot khu vuc dac biet de viet mo ta tuy chinh cua ban hoac cai dat Yoast SEO va thuc hien cac thay doi trong cai dat mo ta meta 


Cai dat mo ta SEO Yoast

Cai dat mo ta SEO Yoast

Neu ban khong o tren WordPress thi hay tim mot hop mo ta meta co san trong cai dat bai dang hoac trang 


Mo ta Meta va SEO

Truoc khi di vao huong dan ve cach viet mo ta meta tot can phai hieu moi quan he giua mo ta meta va SEO la gi 


Can luu y rang tu quan diem ly thuyet toi uu hoa cac mo ta meta la mot phan cua SEO On Page mot trong nhung tru cot chinh cua Search Engine Marketing 


Mo ta meta khong co tac dong truc tiep den thu hang


Dieu dau tien can phai ro rang la cac mo ta meta khong co tac dong truc tiep den thu hang 


Nhung gi ban viet trong mo ta meta khong duoc su dung trong qua trinh xep hang boi cac thuat toan Dieu quan trong hon cho bang xep hang la toi uu hoa tieu de trang 


Mo ta meta co tac dong gian tiep den SEO va thu hang vi vay chung van quan trong 


Mo ta meta van quan trong vi day la nhung gi nguoi dung nhin thay trong ket qua tim kiem va dieu nay co lien quan den SEO theo hai cach 


Dau tien mot mo ta meta tot se khuyen khich nguoi dung nhap va truy cap trang web cua ban va dieu nay co nghia la luu luong truy cap nhieu hon 


Thu hai Google dang su dung TLB ty le nhap qua nhu mot cach de tim hieu nhung gi nguoi dung dang tim kiem mot truy van tim kiem cu the 


Neu nguoi dung muon nhap vao muc nhap cua ban trong SERPS bat ke vi tri xep hang cua ban thi day la mot dau hieu cho Google rang trang cua ban co the dap ung muc dich cua nguoi dung tot hon phan con lai va dieu nay cuoi cung se dan den thu hang cao hon 


De tan dung dieu nay cho muc dich SEO ban can dam bao rang noi dung trang cua ban co lien quan cao den mo ta meta neu khong nguoi dung se quay lai ket qua tim kiem sau khi truy cap trang cua ban va dieu nay khong tot 


Dieu nay duoc biet den trong nganh cong nghiep SEO nhu pogo sticking 


Cach SEO toi uu hoa mo ta meta cua ban

Ban co the lam theo cac quy tac don gian duoi day de toi uu hoa mo ta meta cua minh


Dau tien hay chac chan rang chung co do dai phu hop Dung lam cho mo ta cua ban qua ngan hoac qua dai Muc tieu cho 160 320 ky tu 


Thu hai su dung Bao cao hieu suat co san trong phien ban moi cua Google Search Console va tim ra cac trang co TLB thap 


Dang nhap vao Google Search Console moi


Nhap vao BAO CAO MO de xem Bao cao Hieu suat 


Bao cao hieu suat mo 

Bao cao hieu suat mo

Nhap vao AVERAGE CTR va PAGES de xem TLB trung binh cua cac trang cua ban Nhap vao VI TRI de xem vi tri trung binh cua cac trang do trong Tim kiem cua Google 


Sap xep ket qua theo cac TLB thap va bat dau phan tich cac trang co TLB thap nhat nhung nam trong trang dau tien cua ket qua tim kiem 


Bam vao mot trang cu the de xem them chi tiet va sau do bam vao QUERIES 


Bao cao hieu suat Google Search Console

Bao cao hieu suat Google Search Console

Nhung gi ban thay bay gio la mot bao cao hien thi cho trang cu the TLB va vi tri trung binh cho moi truy van tim kiem 


Tim hieu cac truy van tim kiem nao co TLB thap va thuc hien cung mot tim kiem trong Google de xem mo ta nao duoc hien thi trong doan trich cua ban cho truy van cu the 


Xem lai mo ta meta cua ban va dam bao rang chung co lien quan cao den truy van cua nguoi dung 


Quan trong Ban co the se nhan thay rang Google khong phai luc nao cung su dung mo ta meta tuy chinh cua ban nhung doi khi no tao ra mot mo ta dong dua tren noi dung cua trang 

Kiem tra van ban trich xuat va thuc hien bat ky thay doi nao de no tro nen phu hop hon voi cac truy van tim kiem 


Noi cach khac khi toi uu hoa cac mo ta meta cua ban ban khong chi quan tam den nhung gi ban viet trong truong mo ta meta ma ban cung can xem lai va toi uu hoa cac phan noi dung duoc thuat toan Google chon lam mo ta dong 


Lam the nao de viet mo ta meta tot 

Duoi day la 10 huong dan quan trong nhat de viet mo ta meta duoc toi uu hoa 


Do dai mo ta meta Giu no duoi 320 ky tu

Nhu da luu y o tren mo ta meta cua ban nen co khoang 160 ky tu Co gang o trong pham vi nay va tranh lam cho cac mo ta meta cua ban qua ngan hoac qua dai 


Moi trang nen co mot mo ta meta duy nhat

Moi trang va bai dang tren trang web cua ban bao gom trang chu va trang danh muc nen co mot mo ta meta duy nhat 


Mot mo ta tot tom tat chinh xac noi dung trang

Mo ta meta nen co nhieu thong tin va thu vi Bao gom tat ca cac thong tin co lien quan trong mo ta meta cua ban de giup nguoi dung hieu neu trang cu the do huu ich va phu hop voi nhung gi ho dang tim kiem 


Dung viet mo ta khong lien quan den noi dung tren trang 


Tranh mo ta tu dong tao

Mot so CMS tu dong tao mo ta cua mot trang dua tren nhung gi duoc viet trong 160 ky tu dau tien cua noi dung Day la mot thuc tien toi vi ban co the ket thuc voi cac mo ta meta trong giong nhu the nay khong than thien voi cong cu tim kiem hoac nguoi dung 


Vi du mo ta Meta tu dong

Vi du mo ta Meta tu dong

Bao gom cac tu khoa trong mo ta cua ban

Toi da de cap o tren rang cac mo ta khong co tac dong truc tiep den thu hang nhung dieu do khong co nghia la ban khong nen su dung tu khoa trong mo ta cua minh Nguoc lai cac tu khoa duoc to sang boi cac cong cu tim kiem va lam cho doan trich cua ban phu hop hon voi cac truy van tim kiem 


Tranh mo ta chung chung

Tiep can mo ta cua tung trang theo mot cach rieng va tranh viet mo ta chung khong mo ta chinh xac noi dung trang 


Lam cho no hanh dong nhung dung lam dung no

Mo ta cua ban nen moi nguoi dung nhap va truy cap trang web cua ban nhung dung lam dung no Luon luon la mot thuc hanh tot de thuc hien mot vai tim kiem va xem nhung gi doi thu cua ban co trong mo ta meta cua ho truoc khi viet rieng cua ban 


Ban muon mo ta cua ban noi bat va khong giong voi cac doi thu canh tranh cua ban 


Them ngay cap nhat cuoi cung neu co 

Nguoi dung luon tim kiem thong tin cap nhat de co the them vao khi trang cua ban duoc cap nhat lan cuoi Dieu nay se lam cho doan trich cua ban phu hop hon va thu vi hon de nhap 


Cung cap cho nguoi dung ly do de truy cap trang web cua ban them cac tinh nang va loi ich cua san pham 

Neu ban dang ban san pham ngoai cac tinh nang cua san pham ban cung co the bao gom cac loi ich ve ly do tai sao nguoi dung nen mua tu cua hang cua ban nhu giao hang mien phi tra lai bao dam hoan lai tien bao hanh tron doi v v Hay xem vi du hay duoi day den tu amazon 


Su dung luoc do de tang cuong su xuat hien cua doan trich cua ban

Mac du viec su dung cac luoc do khong thay doi noi dung cua mo ta meta nhung no giup cai thien giao dien tong the cua doan trich cua ban va lam cho no tro thanh mot ung cu vien de xuat hien duoi dang doan trich tinh nang cua Google 


Doan trich noi bat cua Google

Doan trich noi bat cua Google

Vi du mo ta meta

Dua tren cac nguyen tac tren chung ta hay xem xet mot so vi du tot va xau ve mo ta meta


Vi du ve mot mo ta meta tot

Vi du 1 Mo ta Meta dong voi ngay cap nhat gan nhat


Tim kiem Google cho “ Engines Tim Kiem ”


Mo ta Meta dong voi ngay

Mo ta Meta dong voi ngay

Luu y cach mo ta meta cung cap cau tra loi truc tiep cho truy van tim kiem va cung nhu cach ngay cap nhat cuoi cung duoc hien thi trong doan trich 


Tren day la mot mo ta dong duoc tao boi cac thuat toan cua Google va no khong giong voi mo ta tuy chinh duoc cung cap tren the mo ta meta 


Vi du 2 Tu khoa duoc to sang trong phan mo ta


Tim kiem Google cho “ Off Page SEO la gi ”


Vi du mo ta Meta duoc toi uu hoa

Vi du mo ta Meta duoc toi uu hoa

Luu y cach tu khoa tap trung SEO ngoai trang duoc to sang nhieu lan trong phan mo ta 


Vi du 3 Mo ta hanh dong


Tim kiem Google cho giay the thao nam


Vi du ve Mo ta Meta Tot

Vi du ve Mo ta Meta Tot

Luu y cach cac loi ich giao hang mien phi va tra lai mien phi va duoc nhung trong mo ta 


Vi du ve mo ta meta xau

Vi du 1 Mo ta meta ngan


Mo ta Meta dai VS ngan trong ket qua tim kiem

Mo ta Meta dai VS ngan trong ket qua tim kiem

So sanh hai ket qua tren Cai nao thu vi va huu ich hon cho nguoi dung Cai nao ban se nhap vao 


Ket qua dau tien chi la mot dong van ban trong khi dong thu hai chiem nhieu khong gian hon va cung cap cho ban nhieu ly do hon tai sao ban nen nhap va ghe tham cua hang cua ho 


Vi du 2 Thong tin khong chinh xac thieu


Mo ta Meta khong duoc toi uu hoa

Mo ta Meta khong duoc toi uu hoa

Luu y rang mo ta o tren khong cung cap bat ky loi ich hoac ly do tai sao den tham cua hang cua ho 


Vi du 3 Khong co mo ta tuy chinh hoac noi dung huu ich


Mo ta Meta tu dong 

Mo ta Meta tu dong

Mo ta tren la mot vi du rat hay ve mot mo ta xau No khong cung cap bat ky thong tin huu ich cho nguoi dung 


Mo ta Meta va Bing SEO

Google khong phai la cong cu tim kiem duy nhat co san tren web Bing co mot luong chia se dang ke trong khong gian tim kiem va khong nen bo qua 


Mo ta meta cung quan trong doi voi Bing Toi se noi rang chung quan trong hon Google vi Bing khong tao mo ta dong dua tren truy van tim kiem 


No hien thi trong ket qua tim kiem bat cu dieu gi ban viet trong the mo ta meta do do can co cac mo ta doc dao va thu vi cho tat ca cac trang cua ban 


Tat ca cac nguyen tac duoc neu o tren cho Google SEO deu co the ap dung cho Bing qua mong doi do dai mo ta meta Bing hien thi toi da 170 ky tu trong ket qua tim kiem cua ho 


Mo ta Meta trong ket qua tim kiem Bing

Mo ta Meta trong ket qua tim kiem Bing

Mo ta meta va chia se xa hoi

Khi viet mo ta meta cua ban ban nen nho rang chung co the duoc su dung nhu mot phan cua doan trich cua ban khi trang hoac bai dang cua ban duoc chia se trong cac mang truyen thong xa hoi 


Theo mac dinh va tru khi duoc dinh cau hinh khac hau het cac plugin phuong tien truyen thong xa hoi se su dung noi dung mo ta meta de tao doan trich cua ban 


Duoi day la mot vi du trong do mo ta meta duoc su dung trong ban xem truoc van ban khi duoc chia se tren Facebook 


Chia se xa hoi va mo ta meta

Chia se xa hoi va mo ta meta

Phan ket luan

Mo ta meta ngay nay quan trong hon bao gio het doi voi SEO Voi su gia tang cua tim kiem bang giong noi va gioi thieu the phong phu cho ket qua tim kiem cua Google dieu quan trong la ban phai thuc hien mot so cong viec va toi uu hoa tat ca cac mo ta cua minh 


Noi dung cua mo ta meta khong duoc su dung cho muc dich xep hang cua cac thuat toan nhung no duoc su dung nhu mot cach de tim ra ket qua ma nguoi dung muon nhap tu SERPS 


Co cac mo ta hay va thu vi se tang TLB Ty le nhap qua va dieu nay co nghia la luu luong truy cap vao trang web cua ban nhieu hon 


Cac huong dan de viet mo ta tot rat don gian nam trong gioi han 320 ky tu va cung cap cac mo ta doc dao va chinh xac cho tat ca cac trang cua ban Tiep can qua trinh giong nhu cach ban se tiep can viet quang cao Cung cap cho nguoi dung ly do la tai sao ho nen nhap va truy cap trang web cua ban 


Truoc khi ban bat dau thuc hien bat ky thay doi nao hay phan tich bao cao hieu suat trong Google Search Console va thuc hien cac phep do TLB va vi tri xep hang cua ban truoc va sau khi thuc hien cac thay doi 


Cuoi cung dung quen kiem tra xem cac mo ta meta cua ban trong nhu the nao tren tat ca cac thiet bi bao gom ca thiet bi di dong va may tinh bang vi co mot so khac biet ve cach Google ket xuat cac doan ket qua tim kiem tren cac thiet bi do

Reacties

{{ reactie.poster_name }}

Reageer

Laat een reactie achter!

De volgende fout is opgetreden
  • {{ error }}
{{ reactieForm.errorMessage }}
Je reactie is opgeslagen!